.

http://cafe.wownet.co.kr/gilsang

글제목
운영자
길상류태형
회원수
6,289
새글
3
오늘 방문자수
4

오늘의 주요 이슈

제목 2018년 12월 12일 주요이슈

브론즈 길상류태형 2018-12-12 오후 1:10:42

조회85

 

 

●  화웨이 CFO 풀려난다…밴쿠버 머물며 전자감시 받기로(종합2보)

https://news.naver.com/main/read.nhn?mode=LSD&mid=shm&sid1=104&oid=001&aid=0010520743

 

 

 

 

●  靑 "김정은 연내 답방 어려워"…북미정상회담 前도 불투명

https://news.naver.com/main/ranking/read.nhn?mid=etc&sid1=111&rankingType=popular_day&oid=001&aid=0010521054&date=20181212&type=1&rankingSeq=3&rankingSectionId=100

 

 

 

 

●  LG전자, 2019년형 ‘LG 그램 17’ 예약판매

https://news.naver.com/main/read.nhn?mode=LSD&mid=shm&sid1=105&oid=119&aid=0002299343

 

 

 

 

●  IDC “스마트폰 시장, 내년부터 다시 성장세”

https://news.naver.com/main/read.nhn?mode=LS2D&mid=shm&sid1=105&sid2=731&oid=092&aid=0002152330

 

 

 

 

●  文정부, 22년까지 북방에 ''환경'' 1조원 수출…식량 100만톤 확보

https://news.naver.com/main/read.nhn?mode=LSD&mid=shm&sid1=100&oid=008&aid=0004145770

 

 

 

 

 

  

댓글[0]
댓글 감정표시 아이콘