.

http://cafe.wownet.co.kr/gilsang

글제목
운영자
길상류태형
회원수
6,289
새글
3
오늘 방문자수
4

오늘의 주요 이슈

제목 2018년 12월 17일 주요이슈

브론즈 길상류태형 2018-12-17 오후 1:35:57

조회65

 

 

●  미-중 무역전쟁, ‘5G 패권전쟁’으로

http://www.newstown.co.kr/news/articleView.html?idxno=391034

 

 

 

●  시진핑 “전면 개방확대·질적발전 추진”...개혁개방 40주년 계기로 무역전쟁 승리 다짐

https://news.naver.com/main/read.nhn?mode=LSD&mid=shm&sid1=104&oid=011&aid=0003466547

 

 

 

●  트럼프 대면조사 안돼” vs “은행거래 뒤지겠다”

https://news.naver.com/main/read.nhn?mode=LSD&mid=shm&sid1=104&oid=021&aid=0002375606

 

 

 

●  작년 일자리 31만개↑······''질 좋은'' 대기업·제조업 사라져

https://news.naver.com/main/read.nhn?oid=003&sid1=101&aid=0008965841&mid=shm&mode=LSD&nh=20181217123709

 

 

 

●  합참 “북측 GP 11개, 불능화 달성···남북 GP 철수 합의 이행 확인”

https://news.naver.com/main/read.nhn?mode=LSD&mid=sec&sid1=001&oid=032&aid=0002911626

 

 

 

●  경기 초미세먼지 주의보 26개 시·군으로 확대

https://news.naver.com/main/read.nhn?mode=LSD&mid=sec&sid1=001&oid=081&aid=0002964097

 

 

 

 

 

댓글[0]
댓글 감정표시 아이콘