.

http://cafe.wownet.co.kr/gilsang

글제목
운영자
길상류태형
회원수
6,289
새글
3
오늘 방문자수
4

오늘의 주요 이슈

제목 2018년 12월 18일 주요이슈

브론즈 길상류태형 2018-12-18 오후 1:06:56

조회73

 

 

 

●  ""무역전쟁·성장 둔화’ 안팎위기 정면돌파… 習의 승부수

http://www.munhwa.com/news/view.html?no=2018121801070803013002

 

 

 

●  문대통령, 푸틴과 4차 한‧러정상회담…브루나이‧라오스와 양자 정상회담

http://www.mediapen.com/news/view/395855

 

 

 

●  "내년 중소기업 경기 `암울`"...경기지수 2년전 `추락`

https://news.naver.com/main/read.nhn?mode=LS2D&mid=shm&sid1=105&sid2=230&oid=029&aid=0002498523

 

 

 

●  LG유플러스, 한양대와 5G 자율주행차 실증 성공

http://www.newsis.com/view/?id=NISX20181218_0000505434&cID=13001&pID=13000

 

 

 

 ●  건설·조선·통신업 강세…뜨거운 ‘시총 2위戰’                     

https://finance.naver.com/news/news_read.nhn?mode=mainnews&office_id=016&article_id=0001477611

 

 

 

 

 

댓글[0]
댓글 감정표시 아이콘