.

http://cafe.wownet.co.kr/gilsang

글제목
운영자
길상류태형
회원수
6,289
새글
3
오늘 방문자수
4

오늘의 주요 이슈

제목 2018년 12월 19일 주요이슈

브론즈 길상류태형 2018-12-19 오후 2:21:07

조회59

 

 

 

●  美국무부 "비건 방한…FFVD 위한 한미간 조율 강화"

https://www.yna.co.kr/view/AKR20181219003400071?input=1195m

 

 

 

 

트럼프, 하루전까지 압박했지만…시장은 금리인상에 베팅

https://news.naver.com/main/read.nhn?mode=LSD&mid=shm&sid1=104&oid=009&aid=0004273850

 

 

 

 

●  中, 개혁·개방 40주년 기념식 직후에 ‘경제공작회의’

https://news.naver.com/main/read.nhn?mode=LSD&mid=sec&sid1=104&oid=021&aid=0002375992

 

 

 

 

●  LG유플러스 5G 핵심 전략은 ‘발빠른 전국망 구축’

https://news.naver.com/main/read.nhn?mode=LSD&mid=shm&sid1=105&oid=032&aid=0002912084

 

 

 

 

댓글[0]
댓글 감정표시 아이콘